THIẾT BỊ ĐO CHUYÊN DỤNG

Máy đo áp suất

MÁY GHI NHIỆT ĐỘ

2.630.000
9.780.000
13.570.000
4.550.000
2.920.000
4.420.000
2.790.000
3.920.000
4.550.000

MÁY GHI ĐỘ ẨM

2.730.000
2.630.000
9.780.000
13.570.000
2.920.000
4.420.000
2.790.000
3.920.000

MÁY ĐO VẬN TỐC GIÓ

4.550.000
3.100.000
10.130.000